SEKAPUR SIRIH

"Dalam aspek Kepenggunaan, ia juga adalah merupakan salah satu elemen penting dalam rantaian ekonomi. Sejajar dengan tanggungjawab Kementerian bagi memelihara kepentingan pengguna maka kita harus membuka dimensi baru dalam kita menangani isu-isu konsumerisme;
Segmentasi golongan sasaran baru perlu diwujudkan terutama dalam penyebaran maklumat berhubung isu kepenggunaan dan untuk itu fokus kita pada tahun ini akan lebih tertumpu kepada empat golongan sasaran iaitu wanita, belia, kanak-kanak dan  
                                juga  golongan Orang Kurang Upaya (OKU) dalam setiap program
                                atau modul baru yang dilaksanakan."

Y.B. DATO’ SRI ISMAIL SABRI BIN YAAKOB

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN